Právní ujednání

Úvod

Tyto internetové stránky byly vytvořeny tak, aby poskytovaly obecné informace o společnosti Verso CZ s.r.o., jejich nabízených produktech a službách.

IDENTIFIKACE

Tyto internetové stránky vlastní a provozuje společnost Verso CZ s.r.o., která je českou obchodní společností se sídlem Husova 237, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, podnikající pod IČ: 26432366, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 81761.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Ačkoliv se společnost Verso CZ s.r.o. bude vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímá jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Tyto informace jsou obecné povahy a společnost Verso CZ s.r.o. nezavazují a mohou být kdykoli ze strany společnosti Verso CZ s.r.o. jednostranně měněny. Údaje uvedené u jednotlivých produktů mají pouze informativní charakter a společnost Verso CZ s.r.o. si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli změnit. Produkty uvedené na těchto webových stránkách se mohou lišit od aktuální nabídky. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu (zejména nemůže být považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy). Ceny produktů či služeb uváděné na těchto webových stránkách jsou cenami doporučenými a mají pouze informativní charakter. Pro aktuální informace, zejména o cenách, výbavě či akcích, se prosím obracejte na naše pracovníky. Pokud jakýkoli návštěvník těchto webových stránek poskytne informace ve formě komentářů, návrhů, nápadů, jako součást svých otázek nebo podobně za využití mechanismů na těchto stránkách uvedených, nemá Verso CZ s.r.o. žádnou povinnost ve vztahu k takovým informacím. Tímto poskytnutím návštěvník výslovně uděluje licenci a souhlasí s tím, že Verso CZ s.r.o. může tyto dobrovolně poskytnuté informace volně reprodukovat, využívat, zpřístupňovat a distribuovat dalším osobám bez jakéhokoli omezení, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných subjektů. Společnost Verso CZ s.r.o. nenese odpovědnost za obsah či funkčnost těchto webových stránek třetích osob. Uvedení odkazu neznamená, že společnost Verso CZ s.r.o. schvaluje obsah webových stránek těchto třetích osob ani tím nepřebírá odpovědnost za důvěryhodnost těchto stránek či jejich provozovatelů.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto webových stránek jsou majetkem Verso CZ s.r.o. či k nim má Verso CZ s.r.o. užívací práva na základě smluvních ujednání. Všechna loga, ochranné známky a průmyslové vzory dodavatelů užívá Verso CZ s.r.o. na základě smluvního ujednání. Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek jakýmikoliv prostředky mohou být prováděny pouze s předchozím písemným souhlasem Verso CZ s.r.o., ledaže se jedná o užití pro vlastní soukromé nekomerční účely v souladu se zákonem a za předpokladu, že při něm nedochází k porušení práv Verso CZ s.r.o. a na jakékoliv kopii obsahu webových stránek bude uveden zdroj, tedy webové stránky [www.verso.cz].

OCHRANA SOUKROMÍ

V této části bychom Vás rádi informovali o aspektech ochrany Vašich osobních údajů, které uvedete na těchto webových stránkách v rámci své registrace a jejich užití dle zákona o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění (dále jen "ZOÚ") a dle zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. v platném znění (dále jen "ZSIS"). Především Vás tímto informujeme o neexistenci automatického souboru (elektronické databáze), který by sloužil k uchovávání osobních údajů, které nám poskytujete v rámci své registrace prostřednictvím registračního formuláře dostupného na těchto webových stránkách. Osobní údaje poskytnuté Verso CZ s.r.o. prostřednictvím registračního formuláře nebudou uchovávány ve shora uvedeném automatickém souboru a budou použity výhradně pro účely zasílání odpovědí na Vaše dotazy.

Uvedení chybných, nesprávných nebo nekompletních údajů v registračním formuláři nám může znemožnit Vás kontaktovat. Věříme, že jste si jisti, že informace a osobní údaje, které nám zasíláte a uvádíte, jsou správné a skutečné a že nás opravňujete zpracovávat je za podmínek výše uvedených. Za účelem zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, zabránění jejich změně, ztrátě nebo neoprávněného nakládání a/nebo přístupu k nim, jsme zavedli nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s ZOÚ.